“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД

Управление: гр. Стара Загора,
бул. “Цар Симеон Велики” 84, ет. 1, ап. 1
тел: 042/ 91 94 92 ;
тел /факс: /042/ 60 20 23
GSM: 0888 749 017; 0888 749 016
e-mail:velev@sz.inetg.bg

МДЛ- клон Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 84,
тел: 042/ 91 94 92 ; тел /факс: /042/ 60 20 23
e-mail:velev@sz.inetg.bg

МДЛ- клон Кърджали, бул. “Тракия” 19,
GSM: 0886 857 930
Патоморфологична
лаборатория


 • "Медико – диагностична лаборатория - Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.


 • МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.
 • "Медико – диагностична лаборатория - Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.


 • МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.


 • МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.ОСНОВНА ЦЕЛ
 • По-пълно удовлетворяване потребността от здравни услуги на населението в областта на специализираната медицинска помощ , с оглед повишаване качеството на живот на пациентите, укрепване и възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им, или облекчаване и ограничаване последиците от съпътствуващите хронични заболявания.
 • Основната цел се постига чрез:
  • Своевременно и качествено диагностициране на болни с остри и хронични заболявания.
  • Внедряване на съвременни методи на диагностика.
  • Оказване на квалифицирана консултативна и методична помощ на семейните лекари.


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
 • МДЛ като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществява диагностика на цитологични и хистологични материали от вътрешната медицина, хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология, офталмология, дерматология, ендокринология, пулмология