ПАЦИЕНТИ

Права и задължения на пациента - Права

Всеки пациент, изпратен в МДЛ има право на най-добрата специализирана медицинска помощ , в съответствие с действуващото в страната законодателство и НРД. Пациентът има право на свободен избор на специалист . Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на специалиста. Пациентът има право на добро сътрудничество между личния лекар и специалиста, които поемат лечението му. Пациентът има право на зачитане на поверителния характер на всички медицински и лични данни, известни на лекаря и други медицински специалисти. Пациентът има право на информация относно диагнозата, хода на заболяването, прогнозата, необходимостта от допълнително изследване, рисковете свързани с предлаганите изследвания и лечение . Пациентът има право да получи медицинска информация относно здравословното си състояние своевременно и на достъпен език. Пациентът има право да бъде изследван чрез предлагане на подходящи средства разрешени в страната. Пациентът има право да прави оплаквания при нарушаване на правата му.


Права и задължения на пациента - Задължения

Да съдейства на специалистите и останалия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане изследванията. Да съблюдава правата на другите пациенти. Да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение и се отнася с необходимото уважение към медицинския персонал. Да се явява на контролни изследвания, планирани от лекуващия специалист.
ПЕРСОНАЛ

Име, Презиме, Фамилия Длъжност
Д-р Валентин Ангелов Велев Управител
Д-р Иван Стефанов Василев Патологоанатом
Д-р Димитър Макаков Патологоанатом
Ирена Ганева Ганчева Лаборант
Валентина Славкова Лаборант
Пенка Александрова Желева Лаборант