ПЕРСОНАЛ

Персонал

Персоналът в МДЛ се състои от :

  • Лекари, участвуващи в диагностичния процес с призната специалност.

  • Специалисти по здравни грижи /медицински лаборанти/

  • Други лица, извършващи административни и помощни дейности
  • Стопанските и обслужващи дейности или част от тях, могат да се възлагат на външни лица чрез договори за услуги.

    Основни задължения на персонала

    Своевременно, добросъвестно и качествено изпълнение на трудовите задължения, конкретизирани в длъжностните характеристики. Спазване "Правила за добра медицинска практика" в диагностичната дейност. Спазване на вътрешния трудов ред, приет в лечебното заведение. Съобразяване с екипния характер на труда в лечебното заведение. Съдействие и съгласуваност при изпълнение на трудовите задължения на всички служители. Строго спазване на работното време, като го използва само за служебни задължения и задачи. При отсъствие от работа – ползване на отпуск за временна нетрудоспособност , платен отпуск по семейни причини – да уведомява управителя още от първия ден на отсъствието. Своевременно подаване на точна и вярна информация за извършената дейност. Спазване на етичните норми на поведение, висока култура на медицинско обслужване на пациентите Изпълнение на законните нареждания на работодателя. Спазване на трудовата дисциплина, рационално използуване на работното време. Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд . Опазване на повереното имущество. Пестене на предоставените консумативи, материали, енергия, финансови средства и др. Лоялност към работодателя, като спазва фирмената политика, не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни сведения, не извършва самостоятелни медийни изяви, уронващи престижа на дружеството. Опазване на лекарската тайна, като не коментира и цените на медицинските услуги с пациентите и не получава пари директно от тях. Заплащането се извършва единствено на регистратурата и по определения ред. При доказано нарушение от такъв характер, трудовият договор се прекратява незабавно. Съдействие за утвърждаване авторитета на дружеството, като не извършва конкурентна дейност в други търговски дружества със същия предмет на дейност и умишлено не отклонява пациенти . Нарушението се наказва с уволнение. Изпълнение на всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от трудовия договор и от характера на работата.