ЗА НАС


Патоморфологична лаборатория"Медико – диагностична лаборатория - Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ - ВАЛЖАН, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. МДЛ - ВАЛЖАН е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г. "Медико – диагностична лаборатория - Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ. МДЛ - ВАЛЖАН се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията. МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЗИ - гр. Стара Загора, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства. МДЛ – ВАЛЖАН е подизпълнител на двете най – големи частни болници в Стара Загора – МБАЛ – ТРАКИЯ и МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ

СТРУКТУРАВ съответствие с предмета на дейност МДЛ има следната структура: ”МДЛ – Валжан” – Стара Загора – регистрирано в РЗИ – Стара Загора, ИК 2431141003, • Местонахождението лабораторията е гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 84, тел/факс: 042 60 20 23 ;


 • Съставът на лабораторията включва:

 • 2.1. Ръководител - лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология”.

  2.2. Лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология”, сертификат за цитодиагностика

  2.3. Медицински лаборант .
  ”МДЛ – Валжан” – Кърджали – регистрирано в РЗИ – Кърджали, ИК 0916141007, Местонахождението лабораторията е гр. Кърджали, бул.”Тракия” 19 Съставът на лабораторията включва:
 • Управител - лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология” и сертификат за цитодиагностика.

 • Медицински лаборант .