УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Седалището на дружеството е в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №84, където се намира и управлението му. Управител на МДЛ е д-р Валентин Велев – лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология” и със сертификат по “Цитопатология”. Всеки клон на МДЛ се ръководи от лекар със призната специалност “Патологоанатомия и цитопатология”. Управителят организира и ръководи цялостната дейността на МДЛ съобразно закона за ЛЗ, договора с НЗОК и с другите лечебни заведения: Стопанисва имуществото на дружеството. Представлява МДЛ пред всички ведомства, организации, фирми, лечебни заведения, физически и юридически лица в страната и чужбина. Разработва и утвърждава бизнес-план. Предоставя при поискване на финансиращия орган, РЗИ, МЗ информация за медицинските дейности, изразходваните ресурси. Анализира и отчита дейността на лечебното заведение. Управлява средствата, получени от собствена медицинска дейност, дарения. Изпълнява функциите на работодател по отношение на всички служители на МДЛ и определя размера на трудовите възнаграждения и др. материални стимули в съответствие с наличните фондове и законодателство. Изготвя Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на МДЛ. Извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение


Организация на диагностичната дейност.

Диагностичният процес в МДЛ се основава на постиженията на мед. наука и практика и е съобразен с изискванията на здравното законодателство, правилата за добра медицинска практика, НРД, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. Обемът на медицинската дейност в МДЛ се определя от потребността на населението от специализирана медицинска помощ, както и от договорените с НЗОК обеми изследвания. Достъпът до МДЛ на здравноосигурените лица е регламентиран в ПМС № 206 от 17.11.99г. Условията и реда за оказване на специализирана извънболнична помощ на здравноосигурените лица се определят от НРД, договора между МДЛ и НЗОК и Организационните правила за координация и взаимодействие между МДЛ и всички структури, назначили патоморфологични изследвания. МДЛ извършва специализирана извънболнична медицинска помощ:

  • по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни дружества за здравноосигурените лица;


  • директно на здравнонеосигурени лица;


  • по договор с други финансови източници;

  • Лабораторните лекари оказват специализирана консултативна помощ на пациенти, насочени от общопрактикуващите лекари и специалисти с медицински направления за медико-диагностична дейност /бл. МЗ-НЗОК № 4/. Здравнонеосигурените лица получават специализирана мед. помощ срещу заплащане по ценоразпис, обявен на видно място в МДЛ. Ценоразписът се актуализира периодично, съобразно промените в пазарните цени на материалите и консумативите, използвани в МДЛ за целите на диагностичния процес. Лекарите в МДЛ участвуват в общите и специализирани програми за управление на здравни приоритети: Онкологични заболявания:
  • Карцином на млечната жлеза

  • Рак на женски полови органи


  • Организация на санитарно-хигиенния режим

    Санитарно-хигиенната дейност в МДЛ се организира съгласно действуващите в страната хигиенно-противоепидемични правила и норми. Използуваните средства и методи за дезинфекция са съобразени с изискванията на съвременната асептика и антисептика.